โปรเจค ESP32 เครื่องวัดฝุ่น PM2.5


บทความนี้ กล่าวถึงขั้นตอนการทำงานโปรเจค เครื่องวัดฝุ่น PM2.5 ด้วย ESP32 โดยใช้ เซ็นเซอร์วัดฝุ่น PM2.5 Keyestudio GP2Y1014AU ของ Sharp เซ็นเซอร์ฝุ่นนี้มีขนาดเล็กและสามารถตรวจจับฝุ่นละอองและอนุภาคควันในสิ่งแวดล้อมได้ ใช้พลังงานน้อยมากในขณะที่ทำงานจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบตรวจสอบที่เปิดตลอดเวลา

รายการอุปกรณ์


ขั้นตอนการทํางาน

1 : โปรแกรมแรก กับ Keyestudio ESP32สวัสดีชาวโลก (Hello World) คือ คำง่าย ๆ สำหรับการเขียนโปรแกรมแรกของโปรแกรมเมอร์ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่ทำการแสดงผลคำว่า “Hello world” บนอุปกรณ์แสดงผล ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการเขียนภาษาโปรแกรมต่างๆ ตามขั้นตอนลิงค์ด้านล่าง


2 : ทดสอบใช้งาน จอ LCD 20×4 กับ Keyestudio ESP32


จอ LCD ขนาด 20×4 หมายถึงใน 1 แถว มีตัวอักษรใส่ได้ 20 ตัว และมีทั้งหมด 4 บรรทัดให้ใช้งาน โดยจอ LCD ปกติจะใช้สายไฟหลายเส้นในการต่อใช้งาน แต่โมดูล LCD2004 I2C ที่เลือกใช้ จะมีวงจรแปลงสัญญาณสำหรับติดต่อจอ LCD แบบอินเตอร์เฟส I2C ต่อแปลงการใช้สายไฟหลาย ๆ เส้น ให้เหลือสายไฟเพียง 2 เส้น ทำให้การเขียนโปรแกรมและการต่อวงจรทำได้ง่ายขึ้น เพียงแค่ใช้โมดูล LCD2004 I2C ไปต่อกับจอ LCD แบบเดิม ก็สามารถใช้งานได้ทันที โมดูล I2C LCD นี้จะมีตัวต้านทานปรับค่าได้สำหรับปรับความสว่างหน้าจอมาด้วย

เชื่อมต่อ I2C LCD เข้ากับ Keyestudio ESP32-IO Shield ตามรูปด้านล่าง

โปรเจค ESP32 เครื่องวัดฝุ่น PM2.5สำหรับการใช้งานโมดูล I2C LCD ต้องติดตั้งไลบรารี LiquidCrystal_I2C เพิ่มเข้าไปที่ Arduino IDE

ดาวน์โหลดไลบรารีได้ที่ : Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master

ไปที่ Code -> Download ZIP

ไลบรารี LiquidCrystal_I2Cเปิดโปรแกรม Arduino IDE ไปที่ Sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library…

ไปที่ Sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library…ไปที่ ไลบรารี Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master.zip ที่เรา ดาวน์โหลด มา -> Open

ไลบรารี Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master.zip ที่เรา ดาวน์โหลด มา -> Openตรวจสอบที่ Sketch -> Include Library  จะพบ ไลบรารี Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master เพิ่มเข้ามาใน Arduino IDE ของเรา

ไลบรารี Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master เพิ่มเข้ามาใน Arduino IDE ของเรา


อัพโหลดโค้ดไปที่ Keyestudio ESP32 ตามโค้ดด้านล่างนี้

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
// Set the LCD address to 0x27 for a 20 chars and 4 line display
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);

void setup() {

 // initialize the LCD,
 lcd.begin();
 // Turn on the blacklight and print a message.
 lcd.backlight();
 lcd.clear();
 lcd.setCursor (0, 0); //
 lcd.print("LungMaker LCD2004 Test");
 lcd.setCursor (0, 1); //

 lcd.print("Please Wait - 3");
 lcd.setCursor (0, 1); //
 delay(1000);
 lcd.print("Please Wait - 2");
 delay(1000);
 lcd.setCursor (0, 1); //
 lcd.print("Please Wait - 1");
 delay(1000);
}

void loop() {

 // LungMaker.com LCD2004 with I2C custom code
 lcd.clear();// clearn previous values from screen
 lcd.setCursor (0, 0); //character zero, line 1
 lcd.print("LCD2004 I2C Example"); // print text

 lcd.setCursor (4, 1); //character 4, line 2
 lcd.print("LungMaker.com"); // print text

 lcd.setCursor (0, 2); //character 0, line 3
 lcd.print("Voltage: "); // print text
 float v = 8.254;// define or get voltage
 char VoltageStr[5];
 dtostrf(v, 5, 3, VoltageStr );
 lcd.setCursor (9, 2); //character 9, line 3
 lcd.print(VoltageStr); // print voltage
 lcd.setCursor (14, 2); //character 14, line 3
 lcd.print("V"); // print V at the end of voltage

 lcd.setCursor (0, 3); //character 0, line 4
 lcd.print("X: "); // print x
 float xdeg = -123.87;// define or get x degree (just example)
 lcd.setCursor (3, 3); //character 8, line 3
 lcd.print(xdeg); // print xdeg value


 lcd.setCursor (12, 3); //character 12, line 4
 lcd.print("Y: "); // print Y
 float ydeg = 32.8;// define or get y degree (just example)
 lcd.setCursor (15, 3); //character 15, line 4
 lcd.print(ydeg); // print ydeg value


 delay(1000);

}ถ้ายังไม่เห็นตัวอักษร ให้ปรับความสว่างหน้าจอ LCD โดยใช้ไขควงหมุนปรับ Contrast ที่ R ปรับค่าได้สีฟ้า (ค่อยๆปรับจนกว่าจะเห็นตัวอักษร)

ปรับความสว่างหน้าจอ LCD


ผลลัพธ์การทำงาน แสดงตามรูปด้านล่าง แสดงว่าจอ LCD 20×4 พร้อมใช้งานกับ Keyestudio ESP32 แล้ว

การใช้งานจอ LCD2004 I2C 20x4 กับ Keyestudio ESP32
โปรเจค ESP32 เครื่องวัดฝุ่น PM2.53 : ทดสอบใช้งาน เซ็นเซอร์วัดฝุ่น PM2.5 GP2Y1014AU


เชื่อมต่อ เซ็นเซอร์วัดฝุ่น PM2.5 เข้ากับ Keyestudio ESP32-IO Shield ตามรูปด้านล่าง

เชื่อมต่อ เซ็นเซอร์วัดฝุ่น PM2.5 เข้ากับ ESP32


โปรเจค ESP32 เครื่องวัดฝุ่น PM2.5อัพโหลดโค้ดไปที่ Keyestudio ESP32 ตามโค้ดด้านล่างนี้

int measurePin = 4; 
int ledPower = 16;  
int samplingTime = 280;
int deltaTime = 40;
int sleepTime = 9680;
float voMeasured = 0;
float calcVoltage = 0;
float dustDensity = 0;

void setup() {

 Serial.begin(115200);
 pinMode(ledPower, OUTPUT);
 Serial.print("****************** keyestudio ******************\n");

}

void loop() {

 digitalWrite(ledPower, LOW); // power on the LED
 delayMicroseconds(samplingTime);
 voMeasured = analogRead(measurePin); // read the dust value
 delayMicroseconds(deltaTime);
 digitalWrite(ledPower, HIGH); // turn the LED off
 delayMicroseconds(sleepTime);
 // 0 - 5V mapped to 0 - 1023 integer values
 // recover voltage
 calcVoltage = voMeasured * (2.5 / 1024.0);
 dustDensity = 170 * calcVoltage - 0.1;
 Serial.print("The dust concentration is: ");
 Serial.print(dustDensity);
 Serial.print(" ug/m3\n");
 delay(1000);

}เปิดหน้าต่าง Serial Monitor  โดยไปที่ Tools -> Serial Monitor

ไปที่ Tools -> Serial Monitor


ที่มุมขวาล่าง ของ Serial Monitor เลือกเป็น 115200 baud ที่ Serial Monitor แสดงค่าฝุ่น PM2.5 แสดงว่า เซ็นเซอร์วัดฝุ่น PM2.5 พร้อมใช้งานแล้ว

เซ็นเซอร์วัดฝุ่น PM2.5 พร้อมใช้งานแล้ว4. อัพโหลดโค้ด โปรเจคเครื่องวัดฝุ่น PM2.5อัพโหลดโค้ดไปที่ Keyestudio ESP32 ตามโค้ดด้านล่างนี้


#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); 
int measurePin = 4;
int ledPower = 16; 
int samplingTime = 280;
int deltaTime = 40;
int sleepTime = 9680;
float voMeasured = 0;
float calcVoltage = 0;
float dustDensity = 0;


void setup() {

 // initialize the LCD,
 lcd.begin();
 // Turn on the blacklight and print a message.
 lcd.backlight();
 lcd.clear();

 // Print a message to the LCD.

 lcd.backlight();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("The dust ");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("concentration is:");
 lcd.setCursor(7, 2);
 lcd.print("ug/m3");
 pinMode(ledPower, OUTPUT);


}

void loop() {

 digitalWrite(ledPower, LOW); // power on the LED
 delayMicroseconds(samplingTime);
 voMeasured = analogRead(measurePin); // read the dust value
 delayMicroseconds(deltaTime);
 digitalWrite(ledPower, HIGH); // turn the LED off
 delayMicroseconds(sleepTime);

 // 0 - 5V mapped to 0 - 1023 integer values
 // recover voltage

 calcVoltage = voMeasured * (2.5 / 1024.0);
 dustDensity = 170 * calcVoltage - 0.1;
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print(dustDensity);

 delay(1000);

}
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); 
int measurePin = 4;
int ledPower = 16; 
int samplingTime = 280;
int deltaTime = 40;
int sleepTime = 9680;
float voMeasured = 0;
float calcVoltage = 0;
float dustDensity = 0;


void setup() {

 // initialize the LCD,
 lcd.begin();
 // Turn on the blacklight and print a message.
 lcd.backlight();
 lcd.clear();

 // Print a message to the LCD.

 lcd.backlight();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("The dust ");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("concentration is:");
 lcd.setCursor(7, 2);
 lcd.print("ug/m3");
 pinMode(ledPower, OUTPUT);


}

void loop() {

 digitalWrite(ledPower, LOW); // power on the LED
 delayMicroseconds(samplingTime);
 voMeasured = analogRead(measurePin); // read the dust value
 delayMicroseconds(deltaTime);
 digitalWrite(ledPower, HIGH); // turn the LED off
 delayMicroseconds(sleepTime);

 // 0 - 5V mapped to 0 - 1023 integer values
 // recover voltage

 calcVoltage = voMeasured * (2.5 / 1024.0);
 dustDensity = 170 * calcVoltage - 0.1;
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print(dustDensity);

 delay(1000);

}
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); 
int measurePin = 4;
int ledPower = 16; 
int samplingTime = 280;
int deltaTime = 40;
int sleepTime = 9680;
float voMeasured = 0;
float calcVoltage = 0;
float dustDensity = 0;


void setup() {

 // initialize the LCD,
 lcd.begin();
 // Turn on the blacklight and print a message.
 lcd.backlight();
 lcd.clear();

 // Print a message to the LCD.

 lcd.backlight();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("The dust ");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("concentration is:");
 lcd.setCursor(7, 2);
 lcd.print("ug/m3");
 pinMode(ledPower, OUTPUT);


}

void loop() {

 digitalWrite(ledPower, LOW); // power on the LED
 delayMicroseconds(samplingTime);
 voMeasured = analogRead(measurePin); // read the dust value
 delayMicroseconds(deltaTime);
 digitalWrite(ledPower, HIGH); // turn the LED off
 delayMicroseconds(sleepTime);

 // 0 - 5V mapped to 0 - 1023 integer values
 // recover voltage

 calcVoltage = voMeasured * (2.5 / 1024.0);
 dustDensity = 170 * calcVoltage - 0.1;
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print(dustDensity);

 delay(1000);

}5 : ผลลัพธ์การทำงาน

โปรเจค ESP32 เครื่องวัดฝุ่น PM2.5


ข้อมูลเปรียบเทียบกับคุณภาพอากาศ:

3000 + = Very Bad
1050-3000 = Bad
300-1050 = Ordinary
150-300 = Good
75-150 = Very Good
0-75 = Tiptop

นี่คือแผนภูมิเปรียบเทียบความเข้มข้นของฝุ่น
ตรวจสอบได้ไหมว่าค่าความเข้มข้นของฝุ่นอยู่ในระดับใด?

ในการทดสอบของเราตอนนี้ค่าที่วัดได้แสดงให้เห็นว่าคุณภาพอากาศดีมาก (Very Good)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save